fbpx

Ochrana

osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)


 

I. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je organizace Apiru, IČ: 277 91 505, e-mail: info@apiru.cz, telefon: 777 099 521 (dále jen „Organizace“).

2) Organizace nejmenovala zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

3) Zpracování Vašich osobních údajů vykonává Organizace. Zpracování je vykonáváno pověřenými pracovníky, jejími společníky nebo statutárním orgánem, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím informačních technologií, popřípadě i manuálním způsobem v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Organizace vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání služeb Vaše soukromí chráněno maximálním možným způsobem. Organizace podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Organizace bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souvislosti s technologickým vývojem.


 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Není Vaší povinností poskytnou Společnosti Vaše osobní údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s Vámi Organizace mohla uzavřít smlouvu, respektivě poskytnout jinou službu. Organizace Vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Organizace. V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem pro vlastní zisk.

2) Organizace zpracovává tyto osobní údaje:

a) pro případ, kdy je s Vámi uzavírána smlouva

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Bankovní spojení
 • IČ a DIČ (u podnikající FO)
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Organizace, to znaměna že jste neuzavřeli jste s Organizací žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Organizace pouze registrovali

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresu provozovny
 • IČ a DIČ (u podnikající FO)

c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresu provozovny
 • IČ a DIČ (u podnikající FO)

3) Zpracovávané osobní údaje získá Organizace buď přímo od vás (tím, že je poskytnete například v rámci registrace do služby, poptávky nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, webové katalogy firem a podobně.)


 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat:

a) pro případ, kdy je s Vámi uzavírána smlouva – za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, případně vedení stavu Vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

Zákonným důvodem zpracování je tedy:

 1. splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 2. splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
 3. oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), to je zejména přímý marketing, kdy Vaše osobní údaje Organizace zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, informování o aktuálních IT trendech a k provádění jednoduchých analytik (například měření návštěvnosti webových stránek a podobně.),
 4. udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) například pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, to je zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob.

b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Organizace, to znamená, že jste neuzavřeli s Organizací žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Organizace pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení Vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Organizace a podobně.

c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).


 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:

 • a) v případě uzavření smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu nebo zboží. Máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
 • b) v případě udělení souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • c) v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář, nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 5 let, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.

2) Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete zaslat Organizaci e-mailem na adresu info@apiru.cz.


 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno Organizací, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Organizaci mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 • dodavatelé externích služeb pro Organizaci (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby a podobně.),
 • provozovatelé technologií využívaných Organizací, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Organizace.

2) V případě, kdy jste s Organizací uzavřeli smlouvu, mohou Vaše osobní údaje zpracovávat také:

 • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Organizace, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Organizace,
 • poskytovatelé platebních brán,
 • dopravci,
 • webhostingoví partneři,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Organizace nevyužívá.

3) Organizace nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


 

VI. VAŠE PRÁVA

1) Organizace zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje.

2) V rámci zpracování osobních údajů Organizace máte právo:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Organizace zpracovává,
 • požadovat po Organizaci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u Organizace přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Organizaci výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • přenést Vaše osobní údaje k jinému správci,
 • odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů,
 • v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu Organizace (čl. III odst. 2) vznést námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se na Organizaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vypracovali zaměstnanci
Apiru

X